Responsive image

Monday, 06 Feb 2023

หน้าแรก > INSURANCE / ประกันภัย


บอร์ด คปภ. เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

Tue 01/09/2563


บอร์ด คปภ. เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบประกันภัยไทย

            ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบหลักการร่างประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/วินาศภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ตามที่สำนักงาน คปภ. เสนอ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการตลาดจากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำหนดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัย

           เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง สำนักงาน คปภ. จึงได้ประชุมร่วมกับสมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อหารือมาตรการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าจะยืดเยื้ออีกนานเท่าไร โดยที่ประชุมเสนอให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ใน 2 ประเด็น คือ 1. การคำนวนเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการตลาดจากราคาตราสารทุน ในกรณีที่บริษัทมีการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
(hedging instruments) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนที่บริษัทมีอยู่ เนื่องจากประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กำหนดให้เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เท่ากับผลคูณระหว่างมูลค่าตราสารทุน (Total Exposure) กับค่าความเสี่ยง 25% โดยไม่มีการรับรู้ผลจากการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง และ 2. การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัย เพื่อปรับ diversification factor ในการจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุน เนื่องจาก diversification factor ที่ใช้ในปัจจุบัน กำหนดโดยใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานของความระมัดระวัง (conservative) เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลประกอบการคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยจากภาคธุรกิจ

            อย่างไรก็ดี จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ทำให้ตลาดทุนมีความผันผวน อาจทำให้บริษัทประกันภัยเกิดผลขาดทุนจากการลงทุน หากบริษัทไม่สามารถใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้บริษัทใช้เครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม สำนักงาน คปภ. จึงได้ศึกษาแนวทางดำเนินการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาด้วยความรอบคอบ ภายใต้หลักการเงินกองทุนที่บริษัทดำรงไว้ต้องสะท้อนความเสี่ยงอย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนในระดับสากลและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยปรับปรุงสูตรการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการตลาดจากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้ในปัจจุบัน เป็น  (Net exposure x 25%) + Over-hedged position เพื่อให้เงินกองทุนที่คำนวณได้สะท้อนถึงผลจากการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน และส่งเสริมให้บริษัทนำเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้บริหารความเสี่ยงด้านตลาด เพื่อรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดการเงินภายใต้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน

          รวมถึงปรับปรุงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยที่ร้อยละ 25 โดยเปรียบเทียบแนวทางการดำเนินงานจากประเทศต่าง ๆ อาทิ สหภาพยุโรป สิงค์โปร ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น และให้สอดคล้องกับผลการคำนวณค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยของธุรกิจในประเทศ โดยกำหนดให้สำนักงาน คปภ. พิจารณาทบทวนการกำหนดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัยภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากที่ประกาศมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้ให้บริษัทประกันภัยมีการทดสอบผลกระทบเชิงปริมาณตามหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบต่อภาคธุรกิจ โดยผลการทดสอบพบว่า หากบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จะส่งผลให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ที่ดีขึ้น

          ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ด คปภ. มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาดจากราคาตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปรับปรุงค่าสหสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงด้านสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านประกันภัย ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สำนักงาน คปภ.นำเสนอ ซึ่งขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นทั้งทาง website คือ www.oic.or.th รวมทั้งจะมีหนังสือขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีบริษัทประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย ฯลฯ ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2563 โดยจะประมวลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงร่างประกาศ และจะนำเสนอต่อบอร์ด คปภ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

              

        “สำหรับการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ใหม่ จะส่งผลดีต่อธุรกิจประกันภัยและประชาชน เนื่องจากเงินกองทุนที่คำนวณได้จะสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงที่บริษัทประกันภัยเผชิญอยู่ได้อย่างเหมาะสม โดยกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของสำนักงาน คปภ. จะมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนในระดับสากลมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยมีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของอุตสาหกรรมประกันภัยในระยะยาว และช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในฐานะผู้เอาประกันภัยต่อระบบประกันภัยในประเทศ” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย


Tags : บอร์ด คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ คปภ. การคำนวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ ประธานจัดงานรับมอบโล่รางวัลที่สุดแห่งปี 2566  “CEO THAILAND OF THE YEAR 2023”  ได้มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “สุดยอดนักการเมืองแห่งปี 2566” แด่ ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลดังกล่าว  โดยในงานรับมอบโล่รางวัลที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ ยังได้มีการมอบโล่รางวัล สุดยอดผู้บริหารแห่งปี / สุดยอดองค์กรแห่งปี / และ สุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี ให้กับผู้บริหาร นักธุรกิจ  และบริษัท ห้างร้าน องค์กร อีกหลายรางวัล ซึ่งงานรับมอบโล่รางวัลดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี โดยบริษัทเอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด และกลุ่มสื่อ CEO THAILAND ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร                        

05 Feb 2023

...

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง เข้ารับรางวัล “องค์กรประกันชีวิตที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566” จากงานมอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหาร-องค์กร-ผลิตภัณฑ์แห่งปี 2566” จัดโดย นิตยสาร CEO THAILAND โดยมี พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัลแทน ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้  

27 Jan 2023

...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต  ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล “งานมอบโล่รางวัลที่สุดแห่งปี 2566  (CEO THAILAND OF THE YEAR 2023) สุดยอด “ผู้บริหาร-องค์กร-ผลิตภัณฑ์” แห่งปี  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี “CEO THAILAND” โดยบริษัทเอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด และกลุ่มสื่อ CEO THAILAND โดยมี นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ ประธานบริษัทฯ เป็นประธานจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลทั้งสิ้น 39 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล “สุดยอดผู้บริหารแห่งปี” จำนวน 20 รางวัล  “สุดยอดองค์กรแห่งปี” จำนวน 8 รางวัล และ “สุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี” จำนวน 11 รางวัล        รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566 (CEO OF THE YEAR 2023) จำนวน 20 รางวัล 1) รางวัลสาขา นักการเมืองแห่งปี 2566 - ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  2) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจการเงินที่ส่งเสริมภาคธุรกิจ SME ยอดเยี่ยมแห่งปี2566 - คุณนารถนารี รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) 3) รางวัลสาขา ผู้บริหารประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4) รางวัลสาขา ผู้บริหารประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5) รางวัลสาขา ผู้บริหารหญิงประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6) รางวัลสาขา ผู้บริหารขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธำรงค์กุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 7) รางวัลสาขา ผู้นำการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งปี 2566 - คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหาร BIOTECHNOLOGY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 8) รางวัลสาขา ผู้ผลิตสมุนไพรแห่งปี 2566 - คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด  9) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจ SME แห่งปี 2566 - คุณนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด และ บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด 10) รางวัลสาขา นักธุรกิจเครือข่าย-ขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566- คุณโสภณ ไชยด้วง  ประธานบริหาร บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด 11) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจ 2566 - ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์มาเน็กซ์ จำกัด 12) รางวัลสาขา ผู้บริหารและพัฒนาธุรกิจดีเด่น 2566 - คุณลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จำกัด 13) รางวัลสาขา ตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณศุภาวีร์ เดชสุข ผู้จัดการฝ่ายขาย A พลัส MTLP 1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 14) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณธีรยุทธ พูลช่วย ผู้บริหารองค์กรกลุ่ม K- DRAGON by KINGHERB WORLD 1999 Co.Ltd.  บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 15) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณสมปรารถนา ชัยนาม นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 16) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณบุญถอง บุญเลิศ นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 17) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณภัทพร จันตะเคียน นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 18) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณรุ่งทิวา จันทบุตร์ นักธุรกิจ  บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 19) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - MR. MEAN HENG นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 20) รางวัลสาขา บุคคลดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณประสพโชค บุญมี  โฆษกอนุคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน     รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2566 (ORGANIZATION OF THE YEAR 2023) จำนวน 8 รางวัล 1) รางวัลสาขา องค์กรผู้ส่งเสริมภาคธุรกิจ SME แห่งปี  – ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) 2) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่ยั่งยืน-ยอดเยี่ยมแห่งปี  - เอไอเอ ประเทศไทย 3) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นสูงสุด - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับโดย คุณรัชดา พุ่มสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 4) รางวัลสาขา บริษัทประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโดย ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ 5) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับโดย คุณอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวังบริษัทฯ 6) รางวัลสาขา องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี - BIOTECHNOLOGY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. รับโดย คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ   7) รางวัลสาขา บริษัทขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี - บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด รับโดย คุณนันทยา ถิ่นทัพไทย ผู้บริหารองค์กรสมาชิกบริษัทฯ 8) รางวัลสาขา ผู้ผลิตสมุนไพรแห่งปี – บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด รับโดย คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัทฯ        รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี 2566 (PRODUCT OF THE YEAR 2023) จำนวน 11 รางวัล 1) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแห่งปี 2566 “คอลดาต้า ซุปเปอร์ทรี” บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด  โดย ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธำรงค์กุล ประธานกรรมการบริษัทฯ 2) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Bio PROWELL บริษัท ไบโอ โปรเวล จำกัด โดย คุณรมิดา รัสเซลส์ มณีเสถียร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 3) รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 “OrganicWay” โดย คุณจิรญา ภูมิรัตนประพิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณสุชญา ภูมิรัตนประพิณ CMO และ คุณภาวิชญ์ ภูมิรัตนประพิณ CEO บริษัท Organic Way Innovation Ltd. 4) รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เอสพี เซซามี ออยล์” บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย คุณสมพงษ์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการบริษัทฯ 5) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช SP GOLD “เอสพี โกลด์” บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย คุณโสภณ ไชยด้วง ประธานบริหารบริษัทฯ 6) รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งปี “ยาดม ตราอินโน” บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด โดย คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัทฯ   7) รางวัลผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม “BJ Revive” บริษัท บีเจ รีไวฟ์ เซลล์ จำกัด โดย คุณมนพทธ์ สุริยะวงทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 8) รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแห่งปี 2566  OvaMax “โอว่าแมกซ์” บริษัท พีทีอี พลัส เวลเนส จำกัด โดย พญ.ปวริศา ยิ้มแย้ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 9) รางวัลผลิตภัณฑ์  “ออลไรซ์คริปโต” บริษัท พราวด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟาร์มา จำกัด โดย คุณภาคภูมิ เจียมจรัส ประธานกรรมการบริษัทฯ 10) รางวัลผลิตภัณฑ์ แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ บริษัท ไอซอพติก จำกัด โดย คุณทิตย์ธิดา ธรรมพัชรนันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 11) รางวัลผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มรังนกผสมคอลลาเจน ตรา “จินเนส” บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จำกัด  -  โดย คุณลี กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ     

24 Jan 2023

Banner Banner Banner Banner Banner

Banner
    เตรียมจัดงาน CEO THAILAND OF THE YEAR 2023  มอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหาร-สุดยอดองค์กรแห่งปี 2566”  ในวันที่ 14 มกราคม 2566   เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 19) ของสื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 สื่อ CEO THAILAND ได้เตรียมการจัดงานมอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566” และ “สุดยอดองค์กรแห่งปี 2566” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต สำหรับรางวัลที่จัดขึ้น 2 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566 (CEO OF THE YEAR 2023) เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีความโดดเด่นในการบริหารองค์กร ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างผลงานการบริหารองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบหลายปีที่ผ่านมา  รวมทั้งการทำกิจกรรมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม 2. รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2566 (ORGANIZATION OF THE YEAR 2023) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองคกรที่สร้างผลงาน/ผลประกอบการได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบหลายที่ผ่านมา ทั้งในแง่ยอดขาย ผลกำไร และการคืนกำไรสู่สังคม ผมในฐานะผู้บริหารสื่อ และผู้จัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จากผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีเหมือนกับในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้ทำงานร่วมกับบริษัท ห้างร้าน และพันธมิตรธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา ในการมอบรางวัลครั้งแรก เราไม่ได้จัดงานเพราะพิษโควิด-19 โดยหวังว่าปี 2566  คงจะไม่มีอุปสรรคเรื่องโควิด-19 และการจัดงานคงจะลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนับสนุนสื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ด้วยดีอีกครั้ง สำหรับองค์กรหรือบุคคลท่านใด ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 081-345-8999 , ID Line 0813458999 , Email : ake_vara@hotmail.com , สื่อออนไลน์ CEO THAILAND : www.ceothailand.net   ขอแสดงความนับถือ นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ บรรณาธิการบริหาร สื่อ CEO THAILAND  
อ่านต่อ...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner