Responsive image

Wednesday, 01 Feb 2023

หน้าแรก > INSURANCE / ประกันภัย


คปภ. ขานรับมติ ครม. เร่งเดินสายให้ความรู้เกษตรกร รับมือภัยธรรมชาติ / ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565

Sat 21/05/2565


ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปี 2564 เพื่อให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปี ได้มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายรวม Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 29 ล้านไร่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,925,065,000 บาท นอกจากนี้ ครม. ได้เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีพื้นที่เป้าหมายรวม Tier 1 และ Tier 2 จำนวน 2.12 ล้านไร่ โดยภาครัฐให้การสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย จำนวนเงินทั้งสิ้น 224,442,600 บาท

โดยมติ ครม. ดังกล่าว ได้มอบหมายให้ สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2565 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2565 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ ปีการผลิต 2565 และดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 2565 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เตรียมความพร้อมและเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ตามนโยบายของรัฐบาลแล้ว เพื่อให้ทันฤดูกาลเพาะปลูก ตนในฐานะนายทะเบียนได้ลงนามให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

3) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
ส่วนเพิ่ม โดยกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีทั้ง 3 ฉบับ ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัย 2 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยจากช้างป่า โดยแยกความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองพื้นฐาน อยู่ที่ 1,190 บาทต่อไร่ และส่วนที่ 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม อยู่ที่ 240 บาทต่อไร่

หมวดที่ 2 ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยแยกความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองพื้นฐาน อยู่ที่ 595 บาทต่อไร่ ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม อยู่ที่ 120 บาทต่อไร่ โดยภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น เกษตรกรที่ทำประกันภัยโดยเลือกซื้อความคุ้มครองทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในคราวเดียวกันของหมวดที่ 1 จะได้รับ ความคุ้มครองรวมอยู่ที่ 1,430 บาทต่อไร่ และหมวดที่ 2 จะได้รับความคุ้มครองรวมอยู่ที่ 715 บาทต่อไร่ โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยและสัดส่วนการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย ดังนี้ 

สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. จะได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยทั้งหมดโดยรัฐบาลและ ธ.ก.ส.  ส่วนเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ต้องการซื้อประกันภัยเพิ่ม จะจ่ายเบี้ยประกันภัยตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย โดยจะได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยบางส่วนจากรัฐบาล ในส่วนที่ 1 ความคุ้มครองพื้นฐาน ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวมีความเสี่ยงภัยต่ำ เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ 39.60 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ 139.60 บาทต่อไร่ และพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ 158.60 บาทต่อไร่ สำหรับเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมดตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวมีความเสี่ยงภัยต่ำ จ่ายเบี้ยประกันภัย 27 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง จ่ายเบี้ยประกันภัย 60 บาทต่อไร่ และพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง จ่ายเบี้ยประกันภัย 110 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดวันเริ่มจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ โดยภาคเหนือ กลาง อีสาน สิ้นสุดการทำประกันภัยถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ยกเว้น จังหวัดตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สิ้นสุดการทำประกันภัยวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และภาคใต้สิ้นสุดการทำประกันภัยวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ (ซื้อได้ด้วยแอปพลิเคชัน BAAC INSURE)

พร้อมกันนี้ ตนในฐานะนายทะเบียนยังได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 เพื่อกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

3) กรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 สำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ส่วนเพิ่ม โดยกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง 3 ฉบับ ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัย 2 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยจากช้างป่า โดยแยกความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองพื้นฐาน อยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่ และส่วนที่ 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม อยู่ที่ 240 บาทต่อไร่

หมวดที่ 2 ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด โดยแยกความคุ้มครองเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ความคุ้มครองพื้นฐาน อยู่ที่ 750 บาทต่อไร่ ส่วนที่ 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม อยู่ที่ 120 บาทต่อไร่ โดยภัยดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ดังนั้น เกษตรกรที่ทำประกันภัยโดยเลือกซื้อความคุ้มครองทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในคราวเดียวกันของหมวดที่ 1 จะได้รับ ความคุ้มครองรวมอยู่ที่ 1,740 บาทต่อไร่ และหมวดที่ 2 จะได้รับความคุ้มครองรวมอยู่ที่ 870 บาทต่อไร่ โดยมีค่าเบี้ยประกันภัยและสัดส่วนการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย ดังนี้

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ได้กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 (Tier 1) อัตราเบี้ยประกันภัยพื้นฐาน สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ ธ.ก.ส. จะได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยทั้งหมด โดยรัฐบาลและ ธ.ก.ส. อุดหนุนเบี้ยประกันภัย สำหรับเกษตรกรทั่วไป หรือลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่ต้องการซื้อประกันภัยเพิ่มจะจ่ายตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย โดยจะได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันภัยบางส่วนจากรัฐบาล ในส่วนที่ 1 ความคุ้มครองพื้นฐานถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวมีความเสี่ยงภัยต่ำ เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ 60 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลือ 260 บาทต่อไร่ และพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยส่วนที่เหลืออีก 460 บาทต่อไร่   

สำหรับเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ 2 ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม เกษตรกรจะจ่ายเบี้ยประกันภัยเองทั้งหมดตามพื้นที่ความเสี่ยงภัย ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวมีความเสี่ยงภัยต่ำ จ่ายเบี้ยประกันภัย 90 บาทต่อไร่ พื้นที่สีเหลืองมีความเสี่ยงภัยปานกลาง จ่ายเบี้ยประกันภัย 100 บาทต่อไร่ และพื้นที่สีแดงมีความเสี่ยงภัยสูง จ่ายเบี้ยประกันภัย 110 บาทต่อไร่ (เบี้ยประกันภัยความคุ้มครองส่วนเพิ่มยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) โดยกำหนดแบ่งจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็น 2 รอบ ตามฤดูเพาะปลูก โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งเกษตรกรสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ (ซื้อได้ด้วยแอปพลิเคชัน BAAC INSURE)

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า สำนักงาน คปภ. มีความพร้อมและสามารถขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2565 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2565 ตามนโยบายของรัฐบาลทันที โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมประกันวินาศภัยไทย ในการดำเนินการโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training  for  the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง

 “สำนักงาน คปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำระบบประกันภัยไปช่วยลดความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจของประชาชน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของประเทศ ซึ่งอาชีพเกษตรชาวนาในปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องพึ่งพิงปัจจัยทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก จึงมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ และแมลงศัตรูพืช ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกษตรกรชาวนาส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ค่อนข้างต่ำ ไม่คงที่แน่นอน และบางรายต้องสูญเสียที่ดินทำกิน จึงจำเป็นต้องมีระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรชาวนาและเกษตรกรไทยให้อย่างยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย


Tags : คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ ประกันภัยข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

...

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง เข้ารับรางวัล “องค์กรประกันชีวิตที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566” จากงานมอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหาร-องค์กร-ผลิตภัณฑ์แห่งปี 2566” จัดโดย นิตยสาร CEO THAILAND โดยมี พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัลแทน ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้  

27 Jan 2023

...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต  ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล “งานมอบโล่รางวัลที่สุดแห่งปี 2566  (CEO THAILAND OF THE YEAR 2023) สุดยอด “ผู้บริหาร-องค์กร-ผลิตภัณฑ์” แห่งปี  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี “CEO THAILAND” โดยบริษัทเอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด และกลุ่มสื่อ CEO THAILAND โดยมี นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ ประธานบริษัทฯ เป็นประธานจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลทั้งสิ้น 39 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล “สุดยอดผู้บริหารแห่งปี” จำนวน 20 รางวัล  “สุดยอดองค์กรแห่งปี” จำนวน 8 รางวัล และ “สุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี” จำนวน 11 รางวัล        รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566 (CEO OF THE YEAR 2023) จำนวน 20 รางวัล 1) รางวัลสาขา นักการเมืองแห่งปี 2566 - ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  2) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจการเงินที่ส่งเสริมภาคธุรกิจ SME ยอดเยี่ยมแห่งปี2566 - คุณนารถนารี รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) 3) รางวัลสาขา ผู้บริหารประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4) รางวัลสาขา ผู้บริหารประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5) รางวัลสาขา ผู้บริหารหญิงประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6) รางวัลสาขา ผู้บริหารขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธำรงค์กุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 7) รางวัลสาขา ผู้นำการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งปี 2566 - คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหาร BIOTECHNOLOGY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 8) รางวัลสาขา ผู้ผลิตสมุนไพรแห่งปี 2566 - คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด  9) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจ SME แห่งปี 2566 - คุณนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด และ บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด 10) รางวัลสาขา นักธุรกิจเครือข่าย-ขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566- คุณโสภณ ไชยด้วง  ประธานบริหาร บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด 11) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจ 2566 - ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์มาเน็กซ์ จำกัด 12) รางวัลสาขา ผู้บริหารและพัฒนาธุรกิจดีเด่น 2566 - คุณลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จำกัด 13) รางวัลสาขา ตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณศุภาวีร์ เดชสุข ผู้จัดการฝ่ายขาย A พลัส MTLP 1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 14) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณธีรยุทธ พูลช่วย ผู้บริหารองค์กรกลุ่ม K- DRAGON by KINGHERB WORLD 1999 Co.Ltd.  บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 15) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณสมปรารถนา ชัยนาม นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 16) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณบุญถอง บุญเลิศ นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 17) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณภัทพร จันตะเคียน นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 18) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณรุ่งทิวา จันทบุตร์ นักธุรกิจ  บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 19) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - MR. MEAN HENG นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 20) รางวัลสาขา บุคคลดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณประสพโชค บุญมี  โฆษกอนุคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน     รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2566 (ORGANIZATION OF THE YEAR 2023) จำนวน 8 รางวัล 1) รางวัลสาขา องค์กรผู้ส่งเสริมภาคธุรกิจ SME แห่งปี  – ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) 2) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่ยั่งยืน-ยอดเยี่ยมแห่งปี  - เอไอเอ ประเทศไทย 3) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นสูงสุด - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับโดย คุณรัชดา พุ่มสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 4) รางวัลสาขา บริษัทประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโดย ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ 5) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับโดย คุณอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวังบริษัทฯ 6) รางวัลสาขา องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี - BIOTECHNOLOGY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. รับโดย คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ   7) รางวัลสาขา บริษัทขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี - บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด รับโดย คุณนันทยา ถิ่นทัพไทย ผู้บริหารองค์กรสมาชิกบริษัทฯ 8) รางวัลสาขา ผู้ผลิตสมุนไพรแห่งปี – บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด รับโดย คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัทฯ        รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี 2566 (PRODUCT OF THE YEAR 2023) จำนวน 11 รางวัล 1) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแห่งปี 2566 “คอลดาต้า ซุปเปอร์ทรี” บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด  โดย ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธำรงค์กุล ประธานกรรมการบริษัทฯ 2) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Bio PROWELL บริษัท ไบโอ โปรเวล จำกัด โดย คุณรมิดา รัสเซลส์ มณีเสถียร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 3) รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 “OrganicWay” โดย คุณจิรญา ภูมิรัตนประพิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณสุชญา ภูมิรัตนประพิณ CMO และ คุณภาวิชญ์ ภูมิรัตนประพิณ CEO บริษัท Organic Way Innovation Ltd. 4) รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เอสพี เซซามี ออยล์” บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย คุณสมพงษ์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการบริษัทฯ 5) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช SP GOLD “เอสพี โกลด์” บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย คุณโสภณ ไชยด้วง ประธานบริหารบริษัทฯ 6) รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งปี “ยาดม ตราอินโน” บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด โดย คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัทฯ   7) รางวัลผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม “BJ Revive” บริษัท บีเจ รีไวฟ์ เซลล์ จำกัด โดย คุณมนพทธ์ สุริยะวงทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 8) รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแห่งปี 2566  OvaMax “โอว่าแมกซ์” บริษัท พีทีอี พลัส เวลเนส จำกัด โดย พญ.ปวริศา ยิ้มแย้ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 9) รางวัลผลิตภัณฑ์  “ออลไรซ์คริปโต” บริษัท พราวด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟาร์มา จำกัด โดย คุณภาคภูมิ เจียมจรัส ประธานกรรมการบริษัทฯ 10) รางวัลผลิตภัณฑ์ แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ บริษัท ไอซอพติก จำกัด โดย คุณทิตย์ธิดา ธรรมพัชรนันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 11) รางวัลผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มรังนกผสมคอลลาเจน ตรา “จินเนส” บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จำกัด  -  โดย คุณลี กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ     

24 Jan 2023

...

  เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ ประธานบริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด และกลุ่มสื่อ CEO THAILAND  เป็นตัวแทนองค์กรพันธมิตรจิตอาสา ประกอบด้วย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการต้านภัยหนาวปีที่ 4 (มอบผ้าห่มคลายหนาว) จำนวน 399 ผืน ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่  อ.โนนดินแดง และ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ และที่อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาภัยหนาวตามพันธกิจโครงการที่ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  

08 Jan 2023

Banner Banner Banner Banner Banner

Banner
    เตรียมจัดงาน CEO THAILAND OF THE YEAR 2023  มอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหาร-สุดยอดองค์กรแห่งปี 2566”  ในวันที่ 14 มกราคม 2566   เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 19) ของสื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 สื่อ CEO THAILAND ได้เตรียมการจัดงานมอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566” และ “สุดยอดองค์กรแห่งปี 2566” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต สำหรับรางวัลที่จัดขึ้น 2 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566 (CEO OF THE YEAR 2023) เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีความโดดเด่นในการบริหารองค์กร ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างผลงานการบริหารองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบหลายปีที่ผ่านมา  รวมทั้งการทำกิจกรรมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม 2. รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2566 (ORGANIZATION OF THE YEAR 2023) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองคกรที่สร้างผลงาน/ผลประกอบการได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบหลายที่ผ่านมา ทั้งในแง่ยอดขาย ผลกำไร และการคืนกำไรสู่สังคม ผมในฐานะผู้บริหารสื่อ และผู้จัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จากผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีเหมือนกับในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้ทำงานร่วมกับบริษัท ห้างร้าน และพันธมิตรธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา ในการมอบรางวัลครั้งแรก เราไม่ได้จัดงานเพราะพิษโควิด-19 โดยหวังว่าปี 2566  คงจะไม่มีอุปสรรคเรื่องโควิด-19 และการจัดงานคงจะลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนับสนุนสื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ด้วยดีอีกครั้ง สำหรับองค์กรหรือบุคคลท่านใด ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 081-345-8999 , ID Line 0813458999 , Email : ake_vara@hotmail.com , สื่อออนไลน์ CEO THAILAND : www.ceothailand.net   ขอแสดงความนับถือ นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ บรรณาธิการบริหาร สื่อ CEO THAILAND  
อ่านต่อ...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner