Responsive image

Tuesday, 07 Feb 2023

หน้าแรก > INSURANCE / ประกันภัย


ไทยประกันชีวิตก้าวสู่บริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนแห่งแรก วางยุทธศาสตร์ 3P ขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Sun 12/06/2565


ไทยประกันชีวิตประกาศมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนแห่งแรกของธุรกิจประกันชีวิต วางยุทธศาสตร์ 3P ขับเคลื่อนองค์กรและสังคมให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG พร้อมเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance : TLI) เปิดเผยว่า ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคมไทย โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดทำแผนแม่บทความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อนำใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกว่า 10 ปี

จนถึงปี 2562 ไทยประกันชีวิตยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SD Master Plan) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ของบริษัทฯ มีกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่เชื่อมโยงสอดคล้องกันอย่างมีกลยุทธ์ โดยให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CRR-In Process) ผนวกกับแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value :CSV) อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งต่อองค์กรและสังคม

แต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคนไทย ไทยประกันชีวิตจึงปรับกระบวนการดำเนินธุรกิจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ “การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน” และกำหนดเจตนารมณ์ทางธุรกิจ (Business Purpose) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล” หรือ Life Solutions Provider รวมถึงกำหนดเจตนารมณ์ของแบรนด์ (Brand Purpose) การเป็นแบรนด์ที่ได้รับความชื่นชอบ ได้รับความไว้วางใจ และเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจแก่คนในสังคม

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ทบทวนและจัดทำแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 3 ปี (ปี 2665-2567) เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจในยุควิถีใหม่ หรือ New Normal และสอดคล้องกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 P คือ

Promise การยึดมั่นคำสัญญาที่มีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholders) โดยเฉพาะลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) พร้อมทั้งบริหารจัดการบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ

Protect การคุ้มครองป้องกัน เป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความรับผิดชอบ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้แบบเฉพาะบุคคล (Personalize) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม การบริหารความยั่งยืนของลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรับผิดชอบ

และ Prosper การสร้างความรุ่งเรืองเฟื่องฟู มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมและสภาพแวดล้อม ทั้งการบริหารจัดการชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดทำตามแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนดังกล่าว ยังถูกดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ UN Global Compact ขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย 9 ด้าน ได้แก่ การขจัดความยากจน การขจัดความหิวโหย สุขภาวะ การศึกษาที่เท่าเทียม ความเท่าเทียมทางเพศ เศรษฐกิจและการจ้างงาน การลดความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายไชยกล่าวว่า และเพื่อให้การดำเนินการด้านความยั่งยืนสอดคล้องสถานการณ์ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนตามแนวทาง ESG ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เน้นการบริหารความเสี่ยงและผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดความต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อ Stakeholders ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และแผนการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติ รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการริเริ่มโครงการต่างๆ ที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การนำระบบดิจิทัลมาทดแทนเพื่อลดการใช้ทรัพยากร การลดการใช้พลังงาน หรือการลดปัญหาขยะ

ด้านสังคม (Social) ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไทยประกันชีวิตจึงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักมนุษยนิยม ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพย์สิน (Asset) และเป็นทุน (Capital) ที่สำคัญที่สุด มุ่งมั่นเสริมสร้างบุคลากรให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ที่พร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม บริหารจัดการบุคลากรโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความปลอดภัย และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เชื่อมั่นว่าความร่วมมือ ร่วมใจ ความผูกพันเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จร่วมกัน

“บริษัทฯ มุ่ง Upskill และ Reskill รวมถึงการปรับ Mindset บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูล (Data Literacy) มีความเข้าใจในดิจิทัล (Digital Mindset) การทำงานแบบคล่องตัว (Agility Mindset) โดยยกระดับตัวแทนฯ ให้เป็น Life Solutions Agent พร้อมดูแลเคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงชีวิต (Life Stage) ทุกจังหวะชีวิต (Life Event) และทุกการใช้ชีวิต (Lifestyle)” นายไชยกล่าว

นอกจากนี้ ไทยประกันชีวิตยังให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้า ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองทุกความต้องการ และสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยวางแนวทางขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลในลักษณะ Data Driven Company นำเทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามาสนับสนุนการทำงาน เพื่อให้องค์กรเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด (Innovation for Customer) และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารองค์กร (Innovation for Organization)

ไม่เพียงเท่านั้นบริษัทฯ ยังมุ่งบริหารจัดการชุมชนและสังคมให้เกิดความยั่งยืน ผ่านการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันภัย อาทิ ริเริ่มโครงการไทยประกันชีวิตเสริมโอกาส สุขยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพรอบด้านให้กับวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

ด้านธรรมาภิบาล (Governance) ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และปลูกฝังให้บุคลากรมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) อาทิ การต้านทุจริต การปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องสังคมและเศรษฐกิจ ฯลฯ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบถ้วน โปร่งใส รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่รัดกุม

“ในฐานะสถาบันการเงิน ไทยประกันชีวิตจึงให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล รองลงมาคือด้านสังคม เพราะประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคนและชุมชน แต่เราก็ไม่ลืมที่จะคำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันด้วย” นายไชยกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินนโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน ในลักษณะ ESG Investing ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารทุนที่พิจารณาจากปัจจัย 3R ได้แก่ ความเสี่ยง (Risk) ผลตอบแทน (Return) และผลกระทบที่บริษัทนั้นๆ มีต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม (Real Impact) โดยบริษัทฯ จัดสรรเงินสำหรับลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

“การดำเนินของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการริเริ่มและการปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ จะบูรณาการปัจจัยด้านธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กับทั้งบริษัทฯ และ Stakeholders ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย 6 คุณค่า คือ สร้างคุณค่าให้ลูกค้า เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ลูกค้าชื่นชอบ, สร้างคุณค่าคนในองค์กร เป็นองค์กรที่ห่วงใยบุคลากร, สร้างคุณค่าให้คู่ค้า เป็นบริษัทประกันชีวิตที่คู่ค้าเลือก, สร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น เป็นองค์กรที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ยั่งยืน, สร้างคุณค่าให้สังคม เป็นองค์กรที่รับผิดชอบและยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างคุณค่าให้หน่วยงานกำกับดูแล เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน” นายไชยกล่าว  

 


Tags : ไทยประกันชีวิต ไชย ไชยวรรณ


Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ ประธานจัดงานรับมอบโล่รางวัลที่สุดแห่งปี 2566  “CEO THAILAND OF THE YEAR 2023”  ได้มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “สุดยอดนักการเมืองแห่งปี 2566” แด่ ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัลดังกล่าว  โดยในงานรับมอบโล่รางวัลที่สุดแห่งปีในครั้งนี้ ยังได้มีการมอบโล่รางวัล สุดยอดผู้บริหารแห่งปี / สุดยอดองค์กรแห่งปี / และ สุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี ให้กับผู้บริหาร นักธุรกิจ  และบริษัท ห้างร้าน องค์กร อีกหลายรางวัล ซึ่งงานรับมอบโล่รางวัลดังกล่าว ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี โดยบริษัทเอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด และกลุ่มสื่อ CEO THAILAND ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร                        

05 Feb 2023

...

  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวัง เข้ารับรางวัล “องค์กรประกันชีวิตที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี 2566” จากงานมอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหาร-องค์กร-ผลิตภัณฑ์แห่งปี 2566” จัดโดย นิตยสาร CEO THAILAND โดยมี พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้มอบรางวัลแทน ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้  

27 Jan 2023

...

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา  ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต  ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโล่รางวัล “งานมอบโล่รางวัลที่สุดแห่งปี 2566  (CEO THAILAND OF THE YEAR 2023) สุดยอด “ผู้บริหาร-องค์กร-ผลิตภัณฑ์” แห่งปี  ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนมอบโล่รางวัล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี “CEO THAILAND” โดยบริษัทเอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด และกลุ่มสื่อ CEO THAILAND โดยมี นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ ประธานบริษัทฯ เป็นประธานจัดงานดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้ารับมอบโล่รางวัลทั้งสิ้น 39 รางวัล ประกอบด้วยรางวัล “สุดยอดผู้บริหารแห่งปี” จำนวน 20 รางวัล  “สุดยอดองค์กรแห่งปี” จำนวน 8 รางวัล และ “สุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี” จำนวน 11 รางวัล        รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566 (CEO OF THE YEAR 2023) จำนวน 20 รางวัล 1) รางวัลสาขา นักการเมืองแห่งปี 2566 - ฯพณฯ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  2) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจการเงินที่ส่งเสริมภาคธุรกิจ SME ยอดเยี่ยมแห่งปี2566 - คุณนารถนารี รัฐปัตย์  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) 3) รางวัลสาขา ผู้บริหารประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 4) รางวัลสาขา ผู้บริหารประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - คุณสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 5) รางวัลสาขา ผู้บริหารหญิงประกันชีวิตยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 6) รางวัลสาขา ผู้บริหารขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 - ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธำรงค์กุล ประธานกรรมการ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 7) รางวัลสาขา ผู้นำการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนแห่งปี 2566 - คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหาร BIOTECHNOLOGY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. 8) รางวัลสาขา ผู้ผลิตสมุนไพรแห่งปี 2566 - คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด  9) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจ SME แห่งปี 2566 - คุณนิพัฒน์สิน ยิ้มแย้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีอี พลัส จำกัด และ บริษัท เอ็มพีซี ฟิวเจอร์ จำกัด 10) รางวัลสาขา นักธุรกิจเครือข่าย-ขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566- คุณโสภณ ไชยด้วง  ประธานบริหาร บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด 11) รางวัลสาขา ผู้บริหารธุรกิจ 2566 - ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์มาเน็กซ์ จำกัด 12) รางวัลสาขา ผู้บริหารและพัฒนาธุรกิจดีเด่น 2566 - คุณลี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จำกัด 13) รางวัลสาขา ตัวแทนประกันชีวิตดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณศุภาวีร์ เดชสุข ผู้จัดการฝ่ายขาย A พลัส MTLP 1 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 14) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณธีรยุทธ พูลช่วย ผู้บริหารองค์กรกลุ่ม K- DRAGON by KINGHERB WORLD 1999 Co.Ltd.  บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 15) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณสมปรารถนา ชัยนาม นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 16) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณบุญถอง บุญเลิศ นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 17) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณภัทพร จันตะเคียน นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 18) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณรุ่งทิวา จันทบุตร์ นักธุรกิจ  บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 19) รางวัลสาขา นักธุรกิจขายตรงดีเด่นแห่งปี 2566 - MR. MEAN HENG นักธุรกิจ บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด 20) รางวัลสาขา บุคคลดีเด่นแห่งปี 2566 - คุณประสพโชค บุญมี  โฆษกอนุคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน     รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2566 (ORGANIZATION OF THE YEAR 2023) จำนวน 8 รางวัล 1) รางวัลสาขา องค์กรผู้ส่งเสริมภาคธุรกิจ SME แห่งปี  – ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) 2) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่ยั่งยืน-ยอดเยี่ยมแห่งปี  - เอไอเอ ประเทศไทย 3) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นสูงสุด - บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับโดย คุณรัชดา พุ่มสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 4) รางวัลสาขา บริษัทประกันวินาศภัยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับโดย ดร.ปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ 5) รางวัลสาขา บริษัทประกันชีวิตที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยมแห่งปี - บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับโดย คุณอรนาฎ นชะพงษ์ ผู้บริหารสายกลยุทธ์และบริหารจัดการลูกค้าและผู้มุ่งหวังบริษัทฯ 6) รางวัลสาขา องค์กรผู้พัฒนานวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี - BIOTECHNOLOGY INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD. รับโดย คุณวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารบริษัทฯ   7) รางวัลสาขา บริษัทขายตรงยอดเยี่ยมแห่งปี - บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด รับโดย คุณนันทยา ถิ่นทัพไทย ผู้บริหารองค์กรสมาชิกบริษัทฯ 8) รางวัลสาขา ผู้ผลิตสมุนไพรแห่งปี – บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด รับโดย คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัทฯ        รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี 2566 (PRODUCT OF THE YEAR 2023) จำนวน 11 รางวัล 1) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแห่งปี 2566 “คอลดาต้า ซุปเปอร์ทรี” บริษัท คิงส์ เฮิร์บ เวิลด์ 1999 จำกัด  โดย ผศ.ดร.ปพน ลิ้มธำรงค์กุล ประธานกรรมการบริษัทฯ 2) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Bio PROWELL บริษัท ไบโอ โปรเวล จำกัด โดย คุณรมิดา รัสเซลส์ มณีเสถียร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 3) รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนยอดเยี่ยมแห่งปี 2566 “OrganicWay” โดย คุณจิรญา ภูมิรัตนประพิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณสุชญา ภูมิรัตนประพิณ CMO และ คุณภาวิชญ์ ภูมิรัตนประพิณ CEO บริษัท Organic Way Innovation Ltd. 4) รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เอสพี เซซามี ออยล์” บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย คุณสมพงษ์ วิเชียรสรรค์ ประธานกรรมการบริษัทฯ 5) รางวัลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมพืช SP GOLD “เอสพี โกลด์” บริษัท เอสพี เน็ตเวิร์ค จำกัด โดย คุณโสภณ ไชยด้วง ประธานบริหารบริษัทฯ 6) รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งปี “ยาดม ตราอินโน” บริษัท อินโน แบรนด์ จำกัด โดย คุณธนัท อึ๊งล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัทฯ   7) รางวัลผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม “BJ Revive” บริษัท บีเจ รีไวฟ์ เซลล์ จำกัด โดย คุณมนพทธ์ สุริยะวงทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 8) รางวัลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแห่งปี 2566  OvaMax “โอว่าแมกซ์” บริษัท พีทีอี พลัส เวลเนส จำกัด โดย พญ.ปวริศา ยิ้มแย้ม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ 9) รางวัลผลิตภัณฑ์  “ออลไรซ์คริปโต” บริษัท พราวด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟาร์มา จำกัด โดย คุณภาคภูมิ เจียมจรัส ประธานกรรมการบริษัทฯ 10) รางวัลผลิตภัณฑ์ แว่นตาโปรเกรสซีฟอัจฉริยะไอซอพติก 3 มิติ บริษัท ไอซอพติก จำกัด โดย คุณทิตย์ธิดา ธรรมพัชรนันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ 11) รางวัลผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่มรังนกผสมคอลลาเจน ตรา “จินเนส” บริษัท พรประเสริฐรังนกไทย จำกัด  -  โดย คุณลี กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ     

24 Jan 2023

...

  เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ ประธานบริษัท เอก-วรา พับลิค รีเรชันส์ จำกัด และกลุ่มสื่อ CEO THAILAND  เป็นตัวแทนองค์กรพันธมิตรจิตอาสา ประกอบด้วย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดโครงการต้านภัยหนาวปีที่ 4 (มอบผ้าห่มคลายหนาว) จำนวน 399 ผืน ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในพื้นที่  อ.โนนดินแดง และ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ และที่อ.เสิงสาง และ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อบรรเทาภัยหนาวตามพันธกิจโครงการที่ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  

08 Jan 2023

Banner Banner Banner Banner Banner

Banner
    เตรียมจัดงาน CEO THAILAND OF THE YEAR 2023  มอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหาร-สุดยอดองค์กรแห่งปี 2566”  ในวันที่ 14 มกราคม 2566   เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี (ก้าวสู่ปีที่ 19) ของสื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 สื่อ CEO THAILAND ได้เตรียมการจัดงานมอบรางวัล “สุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566” และ “สุดยอดองค์กรแห่งปี 2566” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วิภาวดีรังสิต สำหรับรางวัลที่จัดขึ้น 2 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลสุดยอดผู้บริหารแห่งปี 2566 (CEO OF THE YEAR 2023) เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารที่มีความโดดเด่นในการบริหารองค์กร ให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างผลงานการบริหารองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบหลายปีที่ผ่านมา  รวมทั้งการทำกิจกรรมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม 2. รางวัลสุดยอดองค์กรแห่งปี 2566 (ORGANIZATION OF THE YEAR 2023) เป็นรางวัลที่มอบให้กับองคกรที่สร้างผลงาน/ผลประกอบการได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบหลายที่ผ่านมา ทั้งในแง่ยอดขาย ผลกำไร และการคืนกำไรสู่สังคม ผมในฐานะผู้บริหารสื่อ และผู้จัดงานมอบรางวัลในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้จากผู้สนับสนุนเป็นอย่างดีเหมือนกับในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้ทำงานร่วมกับบริษัท ห้างร้าน และพันธมิตรธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา ในการมอบรางวัลครั้งแรก เราไม่ได้จัดงานเพราะพิษโควิด-19 โดยหวังว่าปี 2566  คงจะไม่มีอุปสรรคเรื่องโควิด-19 และการจัดงานคงจะลุล่วงไปด้วยดี และขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนับสนุนสื่อนิตยสาร และสื่อออนไลน์ CEO THAILAND ด้วยดีอีกครั้ง สำหรับองค์กรหรือบุคคลท่านใด ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 081-345-8999 , ID Line 0813458999 , Email : ake_vara@hotmail.com , สื่อออนไลน์ CEO THAILAND : www.ceothailand.net   ขอแสดงความนับถือ นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์ บรรณาธิการบริหาร สื่อ CEO THAILAND  
อ่านต่อ...
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner